Duurzaamheidsbalans

Duurzaamheidsbalans

Lavazza heeft zijn menselijk kapitaal altijd op waarde geschat. En zal dat altijd blijven doen. Onze mensen zijn de kern van de hele productieketen en de belangrijkste drijfveer van alle resultaten die onze brand altijd met trots heeft behaald.

Van de koffietelers die door de Stichting Luigi Lavazza actief en daadwerkelijk worden bijgestaan, tot de werknemers die in ons hoofdkantoor een geïntegreerde, duurzame en samenhorige sfeer vinden. Maar ook voor wie al onze welzijnsprogramma's bedoeld zijn, tot de consumenten aan wie we vanaf het prille begin producten van uitmuntende kwaliteit beloofden. Iedereen moet weten welke rol ze in het ‘systeem’ Lavazza vervullen, zodat ze onze bedrijfswaarden met anderen kunnen delen en daadwerkelijk kunnen nastreven.

Duurzaamheid is immers een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Lavazza wil alle principes op het gebied van duurzaamheid nastreven en door dit dagelijks toe te passen alle stakeholders van de groep bij te betrekken. Het is omdat investeren in menselijk kapitaal voor ons een belangrijk gegeven is. We beogen kringloopeconomie  en we herinvesteren in lokale bronnen om waarde te creëren op de plaatsen waar het bedrijf is gegroeid en zich heeft uitgebreid. Zo investeerden we in 2016 bijvoorbeeld behoorlijk in de Italiaanse productievestigingen van de groep, maar ook in alle pas aangekochte buitenlandse bedrijven. In het bijzonder Carte Noire.

2016 was sowieso een jaar van grote veranderingen, een jaar ook waarin een duidelijk beeld zichtbaar werd van een familie, de familie van alle stakeholders van Lavazza, die zich elke dag uitbreidt.

Omdat we streekgebondenheid als een essentiële waarde erkennen, benadrukken we deze lokale wortels ook in coherente ondernemingsdoeleinden. Zo volgen de oprichting van Nuvola, de nieuwe bedrijfshoofdkantoren, en de ontwikkeling van het volledige Lavazza-complex in Aurora (een wijk in het midden van Turijn) ook deze richting. We kozen niet lukraak een plaats zonder identiteitsgevoel uit, maar bleven doelbewust naar het hart van de stad kijken, om de waarde van nabuurschap te herontdekken en het potentieel ervan te vergroten. We deden echter nog meer, namelijk het creëren van een duurzame ruimte voor al onze werknemers.

En dan hebben we het niet alleen over een werkplek die aan de hoogste duurzaamheidsnormen voldoet en de belangrijkste LEED-certificaten van de industriële bouw krijgt. Ook en vooral over de op maat van onze mensen ontworpen faciliteiten, het feit dat we duurzame mobiliteit bevorderen en we de deuren van onze hoofdkantoren openen voor de buurt en de stad, hetgeen uitmondt in steeds efficiëntere en doeltreffendere sociaal geëngageerde acties, streekgebonden investeringen en steun aan de sociale en economische structuur waarvan Lavazza deel uitmaakt.

Veerkracht, passie en volharding! Dit is onze standaard. Zo werken we al jarenlang en gaan aan de hand daarvan alle nieuwe uitdagingen aan. We streven nieuwe doelstellingen na, leggen de lat steeds hoger en de horizonlijn verder. Lavazza wordt steeds internationaler, richt zijn pijlen op het nastreven van duurzame ontwikkeling en focust op het welzijn van al het menselijk kapitaal van de groep. Dit door zich steeds actiever te scharen achter alles wat de stichting doet in de koffieproducerende landen die wij moreel verplicht zijn te erkennen. Ook als de plaats van onze wortels als landbouwers.

Duurzaamheid is een constant evoluerende weg die van ons vergt dat we onze beperkingen en onze kracht kennen en weten welke acties voorrang moeten krijgen. Daarom is luisteren naar en praten met stakeholders van essentieel belang als we willen blijven timmeren aan de weg die in de hele productieketen gedeelde waarde creëert. Duurzame ontwikkeling beïnvloedt ieders toekomst. Om die reden werden de ‘17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ opgesteld en formeel vastgelegd in een globale en internationale context zoals die van de Verenigde Naties. Deze Doelstellingen moeten worden erkend als van wezenlijk belang voor iedereen die economisch handelt omdat we alleen op die manier tastbare en blijvende resultaten kunnen bereiken.

Voor Lavazza zijn deze principes niet onderhandelbaar; niet alleen omdat koffie met grondstoffen van plantaardige oorsprong wordt gemaakt en dus potentieel wordt bedreigd door de klimaatverandering, maar ook omdat de verantwoordelijkheid die deze doelstellingen met zich mee brengen globaal van aard is en boven de persoonlijke zakelijke belangen van iedere groep uit stijgt. Om deze uitdagingen aan te gaan en de globale doelstellingen te bereiken, is wat bedrijven doen essentieel. We zullen onze belofte om bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van energie te verminderen niet kunnen nakomen als deze verantwoordelijkheid niet in de eerste plaats wordt opgenomen door wie noodzakelijkerwijs deze energie gebruikt om economische waarde te creëren. Op dezelfde manier kunnen we onze verbintenis om duurzaamheidsgerichte partnerschappen of een inclusieve en rechtvaardige economische groei niet negeren.

De inzet die onze rol als marktleider van ons vergt, valt samen met wat onze klanten van ons verwachten, namelijk om een product van een uitmuntende kwaliteit te bieden dat tot stand komt met solide, veilige, betrouwbare en herhaalbare processen die de mens en het milieu respecteren.

Elk bedrijf kan en moet zich actief inzetten voor een duurzame ontwikkeling. Strijden tegen klimaatverandering en streven naar een verantwoordelijke consumptie en productie of naar duurzame innovatie, creëert een ‘virtueuze’ cirkel. Deze cirkel schept niet alleen ecologische of sociale voordelen, maar zorgt ook voor efficiëntere productieprocessen, vermindert de productie van afval en onrendabele processen en is zelfs voordelig voor de winstmarges van het bedrijf.

De internationale groei van Lavazza hangt dus noodzakelijkerwijs af van duurzaamheidsprincipes. Uit die principes moet Lavazza de benodigde inspiratie halen, zich erdoor laten motiveren zodat de werknemers zich erbij betrokken voelen en beseffen dat ze deel uit maken van een groep die financieel solide is, toekomstperspectieven heeft voor een duurzame economische ontwikkeling en kansen om te groeien. De verbintenis die wij als globale marktleider aangaan, is echter niet beperkt tot het stroomlijnen van onze processen en ons energieverbruik.

Wij moeten de volledige keten van onze business verzorgen, onze telers steunen om hun landbouwtechnieken te verbeteren en duurzamer te maken en daadwerkelijk samenwerken met al onze partners om onze positieve invloed op het milieu en de samenleving zo groot mogelijk te maken.

Download de duurzaamheidsbalans in PDF-vorm